Magdalena Bakoń

XXXV LO z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Bolesława Prusa w Warszawie
Koło Naukowe Biologii Molekularnej UW

 

The Universe is  stranger than we imagine !

 Albert Einstein

Astrobiologia to jedna z dziedzin biologii zajmująca się szukaniem życia w kosmosie oraz poznawania sekretów powstawania życia na Ziemi. Od lat astrobiologowie próbują odpowiedzieć na pytanie: czy jesteśmy sami we Wszechświecie ? Na chwile obecną pytanie to pozostaje bez odpowiedzi. 

Igor Kłykociński

Wydział Biologii UW
Koło Naukowe Biologii Molekularnej UW

Hybrydyzacja kwasów nukleinowych to zjawisko spontanicznego parowania zasad azotowych należących do różnych nici kwasów nukleinowych. Może zachodzić pomiędzy dwoma cząsteczkami DNA, RNA lub też DNA i RNA, które charakteryzujących się względem siebie pełną lub częściową komplementarnością. W biotechnologii ma zastosowanie głównie w dwóch metodach, pozwalających na wykrywanie specyficznych sekwencji DNA oraz RNA:

  • Technika Southern (Southern Blotting) zaprojektowana przez Edwina Southerna w 1975, pozwala na zlokalizowanie konkretnej sekwencji DNA po elektroforezie

  • Technika Northern (Northern Blotting) → wymyślona przez Jamesa Alwine’a, Davida Kempa, oraz George’a Starka w roku 1977, umożliwia detekcję określonych sekwencji nukleotydów w RNA, najczęściej wykorzystywana jest w celu wykrycia mRNA, które powstaje w wyniku zachodzącej w komórkach transkrypcji (pozwala na określenie aktywności pojedynczych genów)

Julia Szczawińska

Wydział Biologii UW
Koło Naukowe Biologii Molekularnej UW

W celu rozdzielenia białek, zbadania ich masy czy sprawdzenia z jakich podjednostek się składają, w praktyce laboratoryjnej powszechnie stosuje się metodę zwaną SDS-PAGE. Wskazówki, na czym ta metoda polega, można odnaleźć już w rozwinięciu jej nazwy brzmiącej Sodium Dodecyl Sulfate PolyAcrylamide Gel Electrophoresis.

Elektroforeza

U podstaw tej metody leży zjawisko elektroforezy polegające na ruchu obdarzonych ładunkiem elektrycznym cząsteczek w polu elektrycznym pod wpływem przyłożenia napięcia. Białka są związkami chemicznymi posiadającymi ładunek elektryczny, zatem rozpuszczone/zawieszone w roztworze elektrolitycznym (roztworze mogącym przewodzić prąd elektryczny), do którego przyłożono napięcie elektryczne, migrują. Białka o ładunku dodatnim wędrują w stronę elektrody ujemnej – katody, a białka o ładunku ujemnym w stronę dodatnio naładowanej elektrody- anody.

Bartosz Szymański

Wydział Biologii UW
Koło Naukowe Biologii Molekularnej UW

Aminokwasy to związki organiczne zawierające w swojej strukturze grupę kwasową (zazwyczaj karboksylową (-COOH)) i jednocześnie grupę aminową (-NR2 gdzie R = H lub podstawnik węglowy aromatyczny bądź alifatyczny). Grupa karboksylowa zawiera kwasowy atom wodoru, który w wyniku dysocjacji odchodzi od cząsteczki aminokwasu w postaci kationu H+ (proton), pozostawiając stabilizowany przez delokalizację elektronów anion karboksylanu. Tak się składa, że w obrębie tej samej cząsteczki znajduje się aktywny „wychwytywacz” protonów, jakim jest grupa aminowa, ze względu na obecność wolnej pary elektronowej atomu azotu.

Ryc. 1. Transfer protonu w aminokwasach na przykładzie glicyny

Julia Brzykcy

Wydział Biologii UW
Koło Naukowe Biologii Molekularnej UW

Elektroforeza to rozdział cząsteczek z wykorzystaniem ich ładunku elektrycznego. Można jej poddawać DNA, RNA i białka. W praktyce laboratoryjnej, elektroforeza DNA najczęściej wykorzystywana jest do wizualizacji produktów reakcji PCR (polymerase chain reaction), cięcia enzymami restrykcyjnymi lub klonowania. Standardowo stosuje się do tego żele agarozowe. Czasami, gdy zależy nam na rozdziale niewielkich cząsteczek, również żele poliakrylamidowe, klasycznie używane do rozdziału RNA.