Dominika Kalinowska

Koło Naukowe Biologii Molekularnej UW

Układ dokrewny obejmuje gruczoły wewnątrzwydzielnicze oraz specjalne komórki innych narządów ciała. Wraz z układem nerwowym i immunologicznym stoi na straży utrzymania homeostazy w organizmie. W tym artykule skupimy się na najważniejszych gruczołach, hormonach i regulowanych przez nie mechanizmach.

Jonatan Audycki

Koło Naukowe Biologii Molekularnej UW

Ewolucja biologiczna to, najprościej mówiąc, dziedziczenie ze zmianą. Ewolucja jest procesem, któremu podlegają całe grupy organizmów na przestrzeni kolejnych pokoleń; ewolucja nigdy nie zachodzi na pojedynczym osobniku (wspomnijcie Pokemony jeszcze jeden raz, I dare you, I double dare you). Teoria ewolucji opiera się na kilku głównych (całkiem oczywistych) założeniach: występowania zmienności w populacjach organizmów, dziedziczności tej zmienności, występowania ograniczonej puli zasobów i konkurencji osobników populacji o te zasoby.

Niektórzy uważają teorię ewolucji za najwspanialszą i najpiękniejszą teorię naukową jaka kiedykolwiek powstała, a sam proces za najbardziej fascynujące zagadnienie w biologii.

Barbara Bełza

Koło Naukowe Biologii Molekularnej UW

Wiele lat, jeśli nie wieków, ma już tradycja, wedle której każdy uczeń ostatniej klasy licealnej, gdy tylko pojawi się pierwszego września w szkole, atakowany jest narracją rytuału przejścia. Nauczyciele, rodzice, znajomi – każdy bez wyjątku podkreśla niezwykłą wagę egzaminu i jego rolę jako bramy do dorosłości. Nie jesteście już trochę tym zmęczeni? Tym byciem poważnym, dorosłym Maturzystą? W ramach odpoczynku proponuję małą wycieczkę do czasów dzieciństwa – czas na bajkę.

Igor Kłykociński

Skarbnik, Koło Naukowe Biologii Molekularnej UW

Na początku przypomnijmy sobie razem podstawowe terminy:

Locus (lm. loci) – miejsce na chromosomie zajmowane przez dany gen

Allel – alternatywna forma danego genu, allele danej pary zajmują to samo locus na chromosomach homologicznych

Genotyp – zespół genów danego organizmu

Fenotyp – zespół cech ujawniających się u danego organizmu, wynikający z genotypu oraz wpływu środowiska

Homozygota – organizm posiadający dwa identyczne allele w danym locus

Heterozygota – organizm posiadający dwa różne allele w danym locus

Allel dominujący – fenotyp przez niego kodowany ujawnia się u heterozygoty

Allel recesywny – fenotyp przez niego kodowany nie ujawni się u heterozygoty

Robert Siemiątkowski

Wydział Lekarski, Warszawski Uniwersytet Medyczny

Rozważanie o systematyce biologicznej do łatwych zadań nie należy. Segregowanie organizmów w sztuczne i sztywne grupy nierzadko sprawia wiele kłopotów − zwłaszcza że wyniki nowych analiz (morfologicznych, biochemicznych itd.) burzą ustalony ład i zmuszają do stwarzania coraz to nowych grup, których przeznaczeniem jest wyróżnić organizmy z unikalnymi cechami. Niemniej jednak, takie podziały są potrzebne, by można było przyswoić ogrom wiedzy o różnorodności organizmów i przy okazji wiedzieć, o czym się rozmawia :)